HTML i CSS

HTML/CSS – fond časova 24 individualno, 36 grupno

HTML

 • HTML elementi – struktura i vrsta tagova
 • Komentari u kodu
 • Zaglavlje stranice
 • Atributi
 • Naslovi i pasusi
 • Formatiranje teksta
 • Citati
 • Boje – imenovanje i korišćenje RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA kodova
 • Apsolutno i relativno adresiranje datoteka
 • Linkovi
 • Slike
 • Liste – ul, ol i liste sa više nivoa
 • Tabele – redovi, ćelije, zaglavlja, spajanje ćelija, osobine
 • Blokovski i linijski elementi
 • Ubacivanje sadržaja drugih web stranica u sajt
 • Dugmići
 • Forme
  • Struktura
  • Input elementi – tekst, šifra, email, submit, reset, broj, datum, radio dugmići, checkbox, url
  • Upload fajlova
  • Select liste

HTML 5

 • Video zapisi – ubacivanje u stranicu
 • Audio zapisi – ubacivanje u stranicu
 • Youtube zapisi
 • Strukturalni elementi stranice
  • Header
  • Aside
  • Nav
  • Section
  • Main
  • Footer

CSS

 • CSS sintaksa i vezivanje CSS stila sa HTML-om
 • Stilizovanje osnovnih HTML tagova
 • Kreiranje sopstvenih silova – klase i identifikatori
 • Selektori
 • Pozadina elemenata – slika, boja, ponavljanje, pozicija, pokretljivost
 • Dimenzije i mere
 • Okviri elemenata
 • Margin i padding
 • Box model
 • Stilizovanje teksta
 • Fontovi – font family i font face
 • Ikonice – Font Awesome
 • Linkovi – osobine hover, vistited, active
 • Tabele
 • Liste
 • Prikaz elemenata – block i inline
 • Pozicioniranje elemenata – statične, relativne, apsolutne i fiksne pozicije
 • Overflow – prekoračenje veličine elemenata
 • Float i clear – slaganje elemenata
 • Horizontalno i vertikalno pozicioniranje sadržaja u elementima
 • Kombinatori i nasleđivanje
 • Pseudo klase i identifikatori
 • Providnost elemenata
 • Navigacioni i padajući meni
 • Predefinisanje HTML atributa
 • Stilizovanje forme
 • Kompozicija i struktura elemenata WEB stranice – projektovanje
 • Zaobljenje uglova
 • Prelivi i senke
 • 2D i 3D transformacija i tranzicija elemenata
 • Animacija elemenata
 • Tooltips
 • Prilagodljivanje stranice različitim uređajima – Responsive WEB site i Media upiti
 • Container i Wrapper
 • Praktični rad – Implementacija responsive web portala zasnovanog na HTML/CSS tehnologiji