Jezik C

1 ili 2 polaznika ——————- broj časova 24
2 ili 3 polaznika ——————- broj časova 36
Sadržaj kursa:
1. Osnove programskog jezika C
 • predprocesor
 • metoda main()
 • naredbe, metode (funkcije, procedure)
 • blok naredbi
2. Osnovne naredbe
 • uslovna naredba i grananje u programu
 • višestruko grananje
 • naredbe prekida izvršavanja programa
3. Ciklusi
 • višestruko ponavljanje bloka naredbi sa tačnim brojem ponavljanja
 • višestruko ponavljanje bloka naredbi sa izlaskom na vrhu
 • višestruko ponavljanje bloka naredbi sa izlaskom na kraju
4. Metode
 • kreiranje metoda
 • funkcije
 • procedure
5. Niz podataka, matrica podataka
 • nizovi, indeksi, pristup i kreiranje
 • matrice, indeksi, pristup i kreiranje
 • dinamički i statički nizovi i matrice
6. Datoteke
 • povezivanje datoteka
 • čitanje iz datoteka
 • upisivanje u datoteke
7. Upućivači i pokazivači
 • način skladištenja podataka u memoriji
 • značaj upućivača
 • kreiranje, modifikovanje i značaj pokazivačkih promenljivih
8. liste
 • pojam, formiranje, menjanje listi
 • jednostruko ulančane liste
 • dvostruko ulančane liste
9. Strukture – Zapisi
 • formiranje zapisa
 • kreiranje liste sa zapisima
 • upis u datoteku i čitanje datoteka sa zapisima