0,00 RSD
Revit Architecture - 8. maj - 16.:30h -  ostalo još 2 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Microsoft Office Poslovni paket - 9. maj - 16:30h -  ostalo još 3 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Microsoft Excel Osnovni Nivo - 9. maj - 16:30h -  ostalo još 1 slobodno mesto - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
MIcrosoft Power Point Osnovni Nivo - 30. maj - 16:30h -  ostalo još 2 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Autodesk Autocad 2D - 8. maj - 19:00h -  ostalo još 2 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Autodesk Autocad 2D - 10. maj - 16:30h -  ostalo još 3 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Adobe Grafički Dizajn - 10. maj - 19:00h -  ostalo još 1 slobodno mesto - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
SQL/MySQL - 21. maj - 16:30h -  ostalo još 2 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Autodesk 3DS Max - 14. maj - 19:00h -  ostalo još 3 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Adobe Photoshop Osnovni Nivo - 29. maj - 19:00h -  ostalo još 3 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Microsoft Excel Napredni Nivo - 22. maj - 16:30h -  ostalo još 3 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143
Adobe Illustrator Osnovni Nivo - 10. maj - 19:00h -  ostalo još 2 slobodna mesta - PRIJAVITE SE ODMAH    0693247143

Autodesk Autocad 2D

Kurs Autocad 2D

250 polaznika do sada
069 324 71 43
Autodesk Autocad 2D
Vrhunski program za tehničko projektovanje
45 ŠKOLSKIH ČASOVA
15 TERMINA
5 NEDELJE
CENA KURSA
27.700 RSD
IZNOS RATE OD
2.310 RSD
platna kartica
do 12 rata
čekovi
krediti banaka
ebanking
nalog za prenos
uplatnica
CENA SA POPUSTOM
24.900 RSD
ušteda
2.800 RSD
gotovina
vaučer
za članove

Šta dobijate na kursu

Individualna nastava

grupna nastava 3 i više polaznika u učionici ili online
skripte
online materijali
nadoknada propuštenih časova u grupi
izrada oficijelnog Autodesk seritikata međunarodno priznatog
za jednog polaznika cena je ista kao za dvoje a nastava traje 2/3 školskih časova grupe
termin, broj časova, plan, program i cena se može prilagođavati zahtevima pojedinca i preduzeća

Sertifikat i opis kursa za Autodesk Autocad 2D

AUTOCAD 2D je vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka.

Prva verzija AUTOCAD-a se pojavila još 1982. godine. Od tada je program konstantno usavršavan i unapređivan. Danas je to najrasprostranjeniji, najpoznatiji i najbolji program za izradu 2D i 3D crteža . Iako je AUTOCAD 2D od nastanka najbolji CAD program bez iole ozbiljne konkurencije, to Autodesk ne sprečava da svake godine izbaci još napredniju i savršeniju verziju AUTOCAD-a. Od verzije 2007, AUTOCAD poseduje moćne modelarske alate i MentalRay, modul za renderovanje koji mu omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.Opširnije o kursu Autodesk Autocad 2D

Obuka i kurs za AUTOCAD 2D u grupi traje 45 časova (pet nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku  na raspolaganju su tri termina : 13:15-15:45, 16:30-19:00 i 19:15-21:45 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda i petak ili utorak, četvrtak i subota.

Na početku obuke za AUTOCAD 2D se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke za kurs AUTOCAD 2D počinju na svakih 7-12 dana. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz AUTOCAD 2D i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku i kurs za AUTOCAD 2D pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa inatruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Plan obuke i kursa za AUTOCAD 2D je usklađen sa preporukama Autodeska, datim u “Zvaničnom priručniku za držanje kurseva iz osnova AUTOCAD-a “ (Official Training Courseware – AUTOCAD 2012 Essentials) i posebnim zahtevima da se obuka i kurs za AUTOCAD 2Dprilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje obuke i kursa za AUTOCAD 2D potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu korigovati.

 

Šta ćete naučiti na kursu za Autodesk Autocad 2D

Crtanje prostih i složenih objekata u 2D prostoru
Modifikacije objekata
Štampanje crteža iz Autocad 2D
Rad sa blokovima

Plan i program za kurs za Autodesk Autocad 2D sa materijalima za nastavu

1
Tema 1
Trajanje: 3 školska časa
Uvod u projektovanje primenom računara sa osvrtom na razvoj i značaj Autodeskovih programa za projektovanje u raznim strukama. Hardverski zahtevi i verzije programa. Instalacija AUTOCAD-a za 2D crtanje i 3D modelovanje, kao i strukovnih verzija i ostalih potrebnih programa. Preuzimanje i instalacija studentske verzije.
Uključenje programa i upoznavanje sa AUTOCAD terminologijom, prilagodljivim grafičkim okruženjem i osnovnim principima rada u AUTOCAD-u.
Crtanje prostih objekata (tačka, linija, luk, krug, elipsa, splajn-kriva, konstrukciona linija). Komande za kreiranje složenih objekata (polilinija, poligon, pravougaonik, JOIN).
Razumevanje pojma prostora modela. Rad sa komandama za navigaciju u crtežu (pomeranje - PAN, zumiranje - ZOOM, pogledi i vizuelni stilovi i snimanje pogleda). Izometrija i alati.
Razumevanje pojma AUTOCAD objekta. Razni načini za selektovanje objekata.
2
Tema 2
Trajanje: 3 školska časa
KOORDINATNI SISTEM i korišćenje apsolutne, relativne i polarne koordinate.
Precizno crtanje sa komandama za kreiranje objekata i primena odgovarajućih pomagala GRID, SNAP i DYN.
Alatke koje olakšavaju precizno kreiranje objekata (referentni pokazivač pravog ugla ORTHO, referentni pokazivači podešenih pravaca POLAR i OTRACK, vezivanje za specifične tačke na objektima OSNAP).
3
Tema 3
Trajanje: 3 školska časa
Crtanje prvog crteža, odakle početi.
Rad sa slojevima, kreiranje i podešavanje slojeva.
Razumevanje pojma osobina objekata. Određivanje i menjanje osobina objekata. Organizovanje i definisanje osobina objekata primenom slojeva. Dorada prototipa crteža.
Rad sa komandama u konkretnom crtežu. Crtanje osa XL i poluosa RAY. Komande za umnožavanje objekata (paralelno OFFSET, rotaciono ROTATE, simetrično MIRROR i šablonsko kopiranje ARRAY). Komande za dobijanje novih objekata nastalih menjanjem postojećih (sečenje TRIM, zaobljavanje FILLET).
4
Tema 4
Trajanje: 3 školska časa
Crtanje novog crteža na osovu predhodnog.
Vežbanje na primerima.
Primena GRIP-ova objekata za obavljanje osnovnih operacija za menjanje objekata.
Produžavanje EXTEND, razvlačenje STRECH, zakošavanje CHAMFER, komanda za menjanje polilinija PEDIT.
Crtanje šrafure ili ispune.
5
Tema 5
Trajanje: 3 školska časa
Rad sa tekstualnim komandama, tekst, kotni tekst, pokazivači.
Stilovi za tekst i kote, Annotative i razmere.
Crtanje tabele.
Priprema okvira i pečata sa podacima.
Kopiranje COPY i premeštanje MOVE objekata.
Priprema za štampu i štampanje iz prostora modela.
6
Tema 6
Trajanje: 3 školska časa
Štampa iz prostora layout.
PAGE SETUP podešavanje papira.
Crtanje ili kopiranje okvira sa tabelom.
Rad sa vjuportima, podešavanje vidljivosti i razmere crteža na papiru.
Pravljenje šablona za štampu i kopiranje u druge crteže pomoću palete DESIGN CENTER.
7
Tema 7
Trajanje: 3 školska časa
Rad sa komandama za merenja. Određivanje koordinata tačaka u crtežu, merenje dužina, uglova, površina obima i momenata inercije.
Kreiranje linijskih i ispunjavajućih šrafura. Menjanje podešavanja šrafura.
8
Tema 8
Trajanje: 3 školska časa
Komande za kreiranje tekstualnih objekata.
Definisanje podešavanja za izgled teksta. Rad sa jednolinijskim i višelinijskim tekstom.
Postavljanje pokazivača.
Merenje dužina i površina uz pomoć polilinija i komande BOUNDERY, DISTANCE, AREA i FIELD.
Kreiranje standardnih i „inteligentnih“ tabela. Povezivanje objekata sa podacima u tabeli
Kopiranje iz Worda ili Excela tabela ili teksta i korišćenje komande PASTE I PASTESPECIAL.
9
Tema 9
Trajanje: 3 školska časa
Kreiranje novog stila za kote i podstilova.
Kotiranje crteža. Definisanje podešavanja za izgled kota i menjanje već kreiranih kota. Dorada prototipa crteža.
10
Tema 10
Trajanje: 3 školska časa
Razumevanje pojma bloka.
Kreiranje i menjanje blokova.
Više načina za ubacivanje blokova u crtež. Primena alata DesignCenter za razmenu blokova između crteža. Kreiranje i primena Tool palette.
Preuzimanje blokova sa interneta.
Razumevanje pojma atributa. Kreiranje i menjanje blokova sa atributima.
Primena alata DesignCenter za razmenu podešavanja između crteža koji se nalaze na istom računaru.
11
Tema 11
Trajanje: 3 školska časa
Osnove o dinamičkim blokovima
Snalaženje u okruženju većeg broja crteža koji čine projekat. Rad u mrežnom okruženju nalik realnom projektnom birou.
Ekterne reference.
IMPORTOVANJE objekata iz drugih programa.
Crtanje raznih primera.
12
Tema 12
Trajanje: 3 školska časa
Crtanje raznih primera iz različitih struka.
13
Tema 13
Trajanje: 3 školska časa
Povezivanje svih tema u cilju izrade samostalnog zadatka.
Predviđeno je da se na osnovu prototipa crteža, koji je kreiran tokom obuke, kreira tehnički crtež.
U cilju povećanja produktivnosti predviđeno je da se koriste blokovi kreirani tokom obuke ili da se naprave novi blokovi, tipični za projekat koji se radi.
Treba da se izvrši kotiranje i priprema za štampu.
Uputstvo o koracima rada na projektu.
14
Tema 14
Trajanje: 3 školska časa
Provera stečenog znanja tokom obuke.
Polaznik mora da pokaže razumevanje svih izloženih principa rada sa AutoCAD-om, u oblasti izrade 2D projektne dokumentacije.
Na praktičnom primeru, projektnom zadatku mora da dokaže visok stepen samostalnosti u realizaciji pojednostavljenog projekta počevši od samog početka, preko izrade crteža, kotiranja i pripreme za štampu. Sve po uputstvima tokom obuke.
15
Tema 15
Trajanje: 3 školska časa
Komentar o projektnom zadatku.
Napredne tehnike geometrijska i dimenziona pravila, grupe slojeva i dodatne komande za rad sa istim.
O programiranju komandi i makroa.
Objašnjenje zašto je 3D AUTOCAD efikasniji kao i neverovatna efikasnost kroz korišćenje strukovnih aplikacija.
Kreiranje naloga na AUTODESK sajtu education.autodesk.com/login-student
Popunjavanje evaluacionog upitnika i sticanje AUTODESK zvaničnog sertifikata o uspešno završenoj obuci u SOFTLINE Autorizovanom trening centru.
Materijali za nastavu

Upoznajte predavače za kurs za Autodesk Autocad 2D

Dalibor Dašić

Direktor Softline edukativnog centra

Dugogodišnji predavač na odsecima za Microsoft i Autodesk kao sertifikovani instruktor. Obučio nekoliko hiljada učenika i veliki broj zaposlenih u firmama kao što su Telenor, Telekom, VIP, Energoprojekt, NIS, EPS, Strabag, BWF, Beogradski metro...
Oženjen i otac troje dece.

Nevena Vujić

Master inženjer arhitekture

Predavač za Autodesk-ove obuke Revit i AutoCad i predavač programa za 3D vizualizaciju Lumion. Iskustvo u izradi arhitektonskih projekata i dugogodišnji rad u softverima.

Vladimir Krivokapić

Master inženjer mašinstva

Predavač za obuke iz Microsoft Office paketa i Autodesk-a. Iskustvo u izradi projekata, akademskom radu i sprovođenju nastave na Mašinskom fakultetu.

Aktuelni poslovi i prakse za one koji nauče kurs za Autodesk Autocad 2D

Administrator u logistici
Pogledajte oglas
Quality Assurance Engineer
Pogledajte oglas
ASW Inženjering d.o.o. Sistem inženjer
Pogledajte oglas

Datum, termin i prijava za kurs Autodesk Autocad 2D

Zakazan termin

8. maj 2024.
19:00-21:30
Ponedeljak-Sreda-Petak

10. maj 2024.
16:30-19:00
Ponedeljak-Sreda-Petak

 

Takovska 12/32
Beograd Srbija
Google maps

Prijavite se na
info@softline.rs

Popunite prijavu za kurs za Autodesk Autocad 2D

Podelite obuku Autodesk Autocad 2D

Prijavom na kurs Autodesk Autocad 2D stičete popust od 10% na sledeće obuke:

Dobijate popust od 20% ako kurs Autodesk Autocad 2D pohađate u okviru sledećih PAKETA OBUKA

Dobijate 30% popusta ako kurs Autodesk Autocad 2D pohađate u okviru sledećih Softline Academy školskih programa:

Subscribe
Notify of
1 Komentar
oldest
newest
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Dalibor Dasic
6. maj 2020. 09:57

Odličan kurs

Slobodno nas pozovite 
od 10h do 21h
Besplatan poziv
069 324 71 43
011 403 87 84

ZAKAZANE OBUKE

Datum: 
8.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
9.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
9.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
30.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
8.5.2024.
Vreme: 
19:00h
Datum: 
10.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
10.5.2024.
Vreme: 
19:00h
Datum: 
21.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
14.5.2024.
Vreme: 
19:00h
Datum: 
29.5.2024.
Vreme: 
19:00h
Datum: 
22.5.2024.
Vreme: 
16:30h
Datum: 
10.5.2024.
Vreme: 
19:00h
Meni
Zakazane obuke i kursevi
Popularne obuke i kursevi

Copyright Softline 2003 - 2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram